Sitemap

Google Search Console thêm dữ liệu cấp URL trong báo cáo Core Web Vitals

Điều hướng nhanh chóng

Báo cáo Core Web Vitals trong Google Search Console hiện đang hiển thị dữ liệu cấp URL trong các URL mẫu.

Google cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với văn bản trong báo cáo để làm cho nó rõ ràng hơn.

Nó trông như thế nào.Google đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình qua Twitter.

Phân loại vấn đề mới.Google Search Console gần đây đã thêm các phân loại mới.Một trong những thay đổi đó là báo cáo Core Web Vitals.Bây giờ nó nhóm các trang thành hai bảng:

  • Kém hoặc Cần cải thiện.Bảng bên dưới biểu đồ liệt kê tất cả các vấn đề đối với các trang có các trạng thái này.
  • Tốt.Nhấp vào Xem dữ liệu về các trang có thể sử dụng dưới biểu đồ tóm tắt.

Đã cập nhật trang hỗ trợ.Trang hỗ trợ báo cáo Core Web Vitals cũng đã trải qua một số sửa đổi quan trọng.

Tại sao chúng tôi quan tâm.Những thay đổi này sẽ làm cho báo cáo Core Web Vitals trong Google Search Console hữu ích hơn.Không thể lấy dữ liệu chi tiết trong phần URL đã là một nỗi thất vọng đối với nhiều người làm SEO.